PRAVIDLA SOUTĚŽE „BE LOVE"

§ 1 Všeobecné informace

1. Tato soutěžní pravidla upravují účast v soutěži " BE LOVE " (dále označované jako "soutěž"), její pravidla pro pořádání, pravidla pro dohled nad jejím průběhem a pravidla pro podávání případných stížností (dále jako "soutěžní pravidla").

2. Soutěž organizuje LCG New Media, s. r. o., se sídlem Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, 186 00, IČO: 05950660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, spis. zn. C 273595 (dále jako "organizátor").

3. Poskytovatelem výhry je společnost Pandora Jewelry CR s.r.o., společnost založená a podnikající na základě právního řádu České republiky, se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00, Praha 1, IČ: 29014735, registrovaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160034 ("Pandora"), DIČ: CZ29014735 (dále jako "poskytovatel výhry").

4. Soutěže je organizována skrze aplikaci „Poststicker“ dostupné na internetové stránce vytvořené značkou Pandora na https://poststickerapps.com/custom/2024/PandoraValentinesBeLoveCZ/  (dále: „Aplikace“).

5. Soutěž se uskutečňuje na území České republiky.

6. Subjektem odpovědným za pořádání soutěže je organizátor.

§ 2 Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 2. února 2024 od okamžiku zveřejnění informace do soutěžního příspěvku na stránce Pandora (CZ): https://www.facebook.com/PandoraCzechRepublic a skončí 12. února 2024 ve 23:59 hodin.

§ 3 Soutěžní komise

V zájmu zajištění řádné organizace a průběhu soutěže a zejména v zájmu vyhodnocení správnosti přihlášek do soutěže a výběru výherců soutěže organizátor jmenuje ke dni zahájení soutěže soutěžní komisi (dále jako "komise"). Komise bude mít tři členy určené organizátorem.

§ 4 Podmínky účasti v soutěži

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky starší 18 let, které jsou způsobilé k právním úkonům, jsou členy Pandora Clubu a mají vlastní e-mailový účet propojený s účtem Pandora Clubu. Osoby mladší 15 let se mohou soutěže účastnit jen s předchozím souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas se zavazuje kdykoliv na výzvu vyhlašovatele či organizátora ve stanovené lhůtě doložit v písemné podobě. Účastníkem soutěže se může stát pouze osoba, která souhlasí s pravidly soutěže. Odesláním odpovědi na soutěžní úkol automaticky potvrzujete, že jste si přečetl/a Pravidla a souhlasíte s jejich ustanoveními. Soutěže se účastník může zúčastnit pouze jednou, není tedy dovoleno vytvářet nové e-mailové účty a zasílat soutěžní příspěvky jménem třetích osob.

2. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci, členové orgánů a zástupci organizátora nebo poskytovatele výhry a dalších subjektů, které se přímo podílejí na přípravě a průběhu soutěže, ani osoby, které s výše uvedenými subjekty dlouhodobě spolupracují, i když nejsou jejich zaměstnanci.

3. Účastník soutěže, který je autorem odpovědi na soutěžní úkol (dále jako "soutěžní úkol"), uděluje vyhlašovateli bezplatnou, nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k odpovědi na soutěžní úkol v následujícím rozsahu: k jejímu uložení, vložení do paměti počítače, k rozmnožování libovolnou technikou, zveřejnění v libovolné formě a nastavení, ke sdílení se třetími stranami a sdílení prostřednictvím internetové sítě a zavazuje se vůči poskytovateli výhry, že nebude vykonávat osobnostní autorská práva náležející k odpovědi na soutěžní úkol. Účastník soutěže dále prohlašuje, že mu náleží osobnostní autorská práva k dílu, které představuje odpověď na soutěžní úkol (nebo k jeho součástem), a jeho zveřejnění jakožto odpovědi na soutěžní úkol a užití ze strany poskytovatele výhry neporuší práva třetích osob. Pokud by třetí strany vznesly vůči poskytovateli výhry z důvodu porušení svých autorských práv účastníkem v souvislosti s jeho účastí v soutěži jakékoli nároky, bude účastník povinen zprostit poskytovatele výhry účasti v řízeních vyplývajících z takového porušení práv a připojit se sám k řízení jako jeho účastník a uhradit náklady řízení i přiznanou náhradu škody.

4. Máte-li zájem o účast v soutěži, je nutné, abyste se seznámili s ustanoveními soutěžních pravidel soutěže BE LOVE (zobrazí se po kliknutí na odkaz v rámci hry, zároveň jsou dostupná na: https://linktr.ee/Pandoracz). Odesláním odpovědi na soutěžní otázku také souhlasíte s pravidly soutěže.

5. Seznámení se s pravidly soutěže v ustanovení 4 a vyjádření souhlasu s nimi je zcela dobrovolné, nicméně je nutné pro účast v soutěži.

6. Účastník se do soutěže zapojí odesláním odpovědi na soutěžní otázku v aplikaci Poststicker. V rámci soutěže budou vyhodnoceny pouze odpovědi obsahující úplnou odpověď na soutěžní úkol.

7. Účast v soutěži je zcela dobrovolná. Účastník se musí řídit ustanoveními soutěžních pravidel. Ve fázi zveřejňování soutěžních úkolů nebudou zpracovávány osobní údaje účastníků, k jejich zpracování dojde až v okamžiku výběru výherců soutěže.

§ 5 Pravidla účasti v soutěži

1. K účasti v soutěži jsou oprávněny osoby splňující podmínky pro účast uvedené v § 4 soutěžních pravidel. Soutěžní komise ze soutěže vyloučí osoby, které nesplní podmínky pro účast uvedené v § 4 soutěžních pravidel.

2. Úkolem účastníka soutěže je splnit Soutěžní úkol. Pro splnění Soutěžního úkolu je třeba v co nejkratším čase objevit všechny dvojice přívěsků v aplikaci Poststicker a odpovědět na kreativní otázku umístěnou v aplikaci, poté zaškrtnout políčka v části prohlášení, poskytnout kontaktní údaje a potvrdit odpověď kliknutím na "Odeslat".

3. Soutěžním otázka uvedená v ustanovení 2 by měla obsahovat odpověď na soutěžní otázku: " Jak denně vyjadřujete lásku svým blízkým?"

4. Účastník soutěže může do soutěže zaslat svou odpověď pouze jednou a pouze jednou může také vyhrát a získat výhru.

5. Soutěžní komise z účastníků vybere celkem 6 výherců, jejichž odpověď splní soutěžní zadání a bude mezi všemi ostatními zaslanými odpověďmi vynikat svou originalitou, vynalézavostí a kreativitou. Komise vybere nejkreativnější odpověď z účastníků, kteří dokončí hru v nejkratším čase. Každý výherce soutěže obdrží výhru.

6. Výsledky budou vyhlášeny nejpozději do 20. února 2024, a to odesláním informace oceněným účastníkům na stejnou e-mailovou adresu uvedenou účastníkem.

7. Výherci budou poté povinni zaslat nejpozději do 23. února 2024 do 23:59 hodin svou odpověď na danou zprávu na adresu ([email protected]), jejich odpověď musí obsahovat dále uvedené informace potřebné k doručení výhry:

 1. jméno a příjmení,
 2. kontaktní telefonní číslo
 3. adresu bydliště a e-mailová adresa.

8. Pokud výherce soutěže neposkytne všechny údaje potřebné k zaslání výhry ve lhůtě uvedené v ustanovení 7, ztratí nárok na výhru.

9. Pokud se výherce výhry vzdá, nebo pokud ztratí nárok na výhru podle ustanovení 8 a 12, organizátor si vyhrazuje právo přidělit výhru jinému účastníkovi vybranému soutěžní komisí.

10. Hodnotu výhry není možné vyplatit. Není možné vzdát se pouze části výhry. Vzdání se části výhry se rovná odstoupení od celé výhry.

11. Organizátor si vyhrazuje právo sledovat po celou dobu trvání soutěže činnost účastníků.

12. Organizátor vyloučí z účasti v soutěži ty účastníky, jejichž jednání bude v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo soutěžními pravidly, zejména účastníky, kteří:

a. se soutěže neúčastní osobně, ale prostřednictvím třetích stran;

b. budou používat jiné názvy (další adresy) téhož e-mailového účtu, aby jednali jménem různých účastníků/vydávali se za ně;

c. ve svých odpovědích na soutěžní otázku uvedou obsah, jenž bude v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy;

d. poruší práva třetích stran nebo budou prezentovat či popisovat situace nebo události, které mohou ohrozit zdraví lidí nebo zvířat. Vyloučení účastníka, který se stal výhercem, znamená ztrátu nároku na výhru.

13. Bude-li mít organizátor pochybnosti související s chováním výherce v průběhu soutěže, může výherce kontaktovat s využitím kontaktních údajů poskytnutých výhercem (např. na e-mailové adrese). Bude-li organizátor výherce takto kontaktovat, může očekávat, že mu výherce poskytne podrobné informace týkající se jeho účasti v soutěži.

§ 6 Výhry

 1. Organizátor do soutěže věnuje celkem 7 (slovy: sedm) výher.
 2. Výhrou 1. stupně je sada 2 mikin a poukaz do internetového obchodu PANDORA (https://cz.pandora.net/) v hodnotě 3000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých). Poukaz lze využít na jakýkoli šperk v nabídce obchodu s výjimkou šperků ze 14karátového zlata, gravírování (produkty i služby), náramků (592453C00, 562731C00, 582731C00), náhrdelníků (392451C00, 382451C00, 362451C00), přívěsků Pandora Unicef. Poukaz nelze kombinovat s jinými slevami a speciálními nabídkami. Platnost voucheru je do 15. 4. 2024. Pořadatel stanovil celkem 3 (slovy: tři) ceny 1. stupně.
 3. Výhrou 2. stupně je poukaz do internetového obchodu PANDORA (https://cz.pandora.net/) v hodnotě 1500 Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých). Poukaz lze využít na jakýkoli šperk v nabídce obchodu s výjimkou šperků ze 14karátového zlata, gravírování (produkty i služby), náramků (592453C00, 562731C00, 582731C00), náhrdelníků (392451C00, 382451C00, 362451C00), přívěsků Pandora Unicef. Poukaz nelze kombinovat s jinými slevami a speciálními nabídkami. Platnost voucheru je do 15. 4. 2024. Pořadatel stanovil celkem 4 (slovy: čtyři) ceny 2. stupně.
 4. Výhry budou odeslány na adresy výherců e-mailem nejpozději do 15. března 2024.

§ 7 Autorská práva

1. Odesláním přihlášky do soutěže účastník prohlašuje, že soutěžní úkol splnil sám, a že mu přísluší výlučný a neomezený nárok na autorská a osobnostní práva ke splněnému soutěžnímu úkolu.

2. Pokud se prohlášení uvedené ve výše uvedeném ustanovení 1 nebude shodovat se skutečností, bude se jednat o závažné porušení soutěžních pravidel, jehož důsledkem bude vyloučení účastníka ze soutěže.

3. Účastník poskytuje organizátorovi a poskytovateli výhry svolení k využívání jím odevzdané odpovědi na soutěžní úkol a všech jejích částí tím, že se přihlásí do soutěže a odevzdá odpověď na daný soutěžní úkol:

 1. v rozsahu souvisejícím s pořádáním soutěže, a to konkrétně: s umístěním odevzdaného soutěžního úkolu, který byl oceněn výhrou, na internetu včetně Facebookového profilu značky PANDORA (CZ), a to takovým způsobem, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase, který si zvolí,
 2. uložení a rozmnožování – vytváření kopií libovolnou technikou, zejména technikou tisku, reprografie, magnetického záznamu, audiovizuální a digitální technikou,
 3. s jeho uložením do počítačové paměti;
 4. s uvedením na trh;
 5. s veřejnou prezentací;
 6. s vystavením, promítáním
 7. s jeho šířením a zpřístupněním na jakýchkoli internetových stránkách;
 8. s využitím celého odevzdaného soutěžního úkolu a jeho jednotlivých části za účelem tvorby jakýchkoli materiálů včetně reklamních materiálů a jeho využitím v těchto materiálech, a to zaznamenáním a rozmnožováním s využitím výše popsaných technik a s jejich uvedením na trh, pronájmem, půjčováním a zpřístupněním veřejnosti tak, aby k nim měl každý přístup na místě a v čase, který si zvolí;
 9. s právem převodu výše uvedených práv na třetí osoby. Bez ohledu na výše uvedené Účastník odesláním Přihlášky souhlasí s prováděním změn a úprav Soutěžního úkolu a s využíváním přepracovaných verzí Soutěžního úkolu v rozsahu uvedeném v písm.a) - h) výše.

4. Odesláním přihlášky dává účastník svolení, aby byla jím odevzdaná odpověď na soutěžní úkol využívána v rozsahu uvedeném v ustanovení 3 výše, a to jak společně se jménem a příjmením výherce soutěže, který odevzdal soutěžní úkol, i bez uvedení jména a příjmení výherce soutěže.

5. Svolení uvedené v ustanovení 3 je neodvolatelné, nevýhradní, bezplatné (přičemž nároky příjemce za to, že svolení poskytl, se uspokojují tím, že získá výhru) a uděluje se bez množstevního či územního omezení. Svolení se uděluje na dobu určitou v trvání 5 let a poté se mění na svolení udělené na dobu neurčitou.

6. Účastník ponese v souladu s platnými právními předpisy odpovědnost v situaci, kdy v důsledku zveřejnění a používání jeho odpovědi na soutěžní úkol v rozsahu uvedeném v soutěžních pravidlech budou porušeny platné právní předpisy a práva třetích stran včetně autorských práv nebo práva na podobu.

§ 8 Osobní údaje

1. Osobní údaje účastníků soutěže jsou chráněny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“).

2. Správcem osobních údajů je organizátor, kterého je možné kontaktovat poštou na adrese uvedené v § 1 soutěžních pravidel nebo e-mailem na adrese [email protected]

3. Osobní údaje účastníka budou zpracovávány pouze za účelem konání soutěže, výběru výherců soutěže, předání cen výhercům soutěže, obhajoby nebo vymáhání jakýchkoli nároků vyplývajících z oprávněného zájmu správce (čl. 6, bod 1 f) GDPR), kterým je uskutečnění soutěže, informování o jejím ukončení a výsledcích, vyřizování stížností, poskytnutí kontaktních údajů, odeslání výher výhercům a obhajoba nebo vymáhání případných nároků.

4. Osobní údaje účastníků budou zpracovávány nejdéle po dobu nezbytnou k uskutečnění oprávněného zájmu správce, a to včetně promlčecí lhůty případných nároků.

5. Účastník má za podmínek stanovených v nařízení GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu, omezení jejich zpracování a může požádat o jejich výmaz. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, může vznést účastník námitku vyplývající z oprávněné situace.

6. Účastník je oprávněn podat stížnost na zpracování svých osobních údajů předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Organizátor soutěže může předávat osobní údaje vybraných účastníků poskytovateli výhry za účelem výběru výherců a udělení a předání výher a také subjektům podílejícím se na doručení udělených výher. Osobní údaje výherců soutěže budou také zveřejněny na Facebookovém profilu, budou ale uvedeny pouze v rozsahu jména a příjmení výherce.

7. Osobní údaje účastníků soutěže shromážděná v průběhu soutěže nebudou používána pro účely automatizovaného rozhodování ani nebudou předmětem profilování.

8. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je ale nutnou podmínkou pro účast v soutěži a získání výhry.

§9 Postup při vyřizování stížností

1. Organizátorovi je možné zaslat jakékoli stížnosti týkající se soutěže, a to aniž by byla dotčena odpovědnost organizátora vůči spotřebiteli stanovená obecně závaznými právními předpisy a právo spotřebitele na podání a uplatnění reklamace.

2. Stížnosti posoudí komise pro řešení stížností, dále označovaná jako „komise pro řešení stížností“, ustavená organizátorem.

3. Za účelem zefektivnění procesu nahlašování a přezkoumávání může být reklamace podána v písemné formě na adresu Organizátora: LCG New Media, s. r. o., se sídlem Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, 186 00 s přípisem „Reklamace – BE LOVE” nebo prostřednictvím e-mailové pošty na adresu [email protected] s přípisem „Reklamace – BE LOVE” během Soutěže nebo po jejím ukončení, avšak nejpozději ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů od vydání Výher.

4. Stížnosti zaslané po uvedeném termínu nemají právní účinek.

5. Osoba podávající stížnost by měla uvést své kontaktní údaje, aby ji bylo možné kontaktovat s informacemi o výsledku řešení stížnosti.

6. Organizátor se ke stížnosti vyjádří do 14 dnů od data jejího doručení.

§ 10 Závěrečná ustanovení

1. Pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle Pořadatele a Poskytovatele, v aplikaci Poststicker na adrese https://poststickerapps.com/custom/2024/PandoraValentinesBeLoveCZ/ a v komentáři pod soutěžním postem na Facebookovém profilu Poskytovatele na adrese https://www.facebook.com/PandoraCzechRepublic

2. Účastí v soutěži se účastník zavazuje, že bude jednat v souladu s ustanoveními soutěžních pravidel a s platnými právními předpisy.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu soutěžních pravidel, pokud tyto změny neporuší práva účastníků. Upravená soutěžní pravidla budou účinná od data vyhlášení, nebo od data účinnosti uvedeného organizátorem v informaci o změně soutěžních pravidel. O změnách v obsahu soutěžních pravidel budou účastníci v rámci možností informováni na fanouškovských stánkách značky Pandora (https://www.facebook.com/PandoraCzechRepublic).

4. Na záležitosti, které nejsou upraveny v soutěžních pravidlech, se vztahují příslušná ustanovení českých právních předpisů.