Obchodní podmínky Pandora


 

 

Tyto webové stránky na adrese URL www.cz.pandora.net/cs/ („webové stránky Pandora“) jsou vlastněny společností Pandora A/S, registrovanou v Dánsku pod centrálním obchodním registračním číslem: 28505116, jejíž sídlo je na Havneholmen 17-19, DK-1561 Kodaň V, Dánsko („Pandora A/S“).

 

Výrobky zakoupené prostřednictvím webových stránek Pandora prodává společnost Pandora Jewelry CR s.r.o., společnost založená a organizovaná podle zákonů České republiky, jejíž sídlo je na adrese V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 29014735, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 160034  („Pandora“). DIČ společnosti Pandora je CZ29014735.

 

Je důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto podmínky („obchodní podmínky“) před objednáním jakýchkoli výrobků z webových stránek Pandora. Váš nákup výrobků prostřednictvím webových stránek Pandora se řídí obchodními podmínkami. Objednáním jakéhokoliv výrobku souhlasíte s tím, že jste vázáni obchodními podmínkami.

 

1. O těchto obchodních podmínkách


Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky a nákupy provedené prostřednictvím webových stránek Pandora. Pandora může čas od času tyto obchodní podmínky revidovat. Veškeré změny obchodních podmínek se budou vztahovat na objednávky zadané k datu účinnosti nebo po tomto datu. Před objednáním výrobků budete mít rozumnou možnost si přečíst tyto obchodní podmínky a budete je muset přijmout.

 

Společnost Pandora nabízí zákazníkům prostřednictvím webové stránky Pandora výrobky k prodeji. Společnost Pandora si vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky zaslané zákazníky nebo osobami, které tyto podmínky nedodržují.

  

Pokud jde o nákupy, které provedete prostřednictvím webových stránek Pandora, Pandora s vámi obvykle bude komunikovat elektronicky prostřednictvím e-mailu, pomocí e-mailové adresy poskytnuté společnosti Pandora, když zadáváte objednávku nebo jinak komunikujete se společností Pandora. Stále nás můžete kontaktovat pomocí jedné z metod uvedených v oddíle 15 (Kontaktní údaje) níže nebo pomocí kontaktních údajů na webových stránkách Pandora.

 

PŘED ZADÁNÍM OBJEDNÁVKY NA VÝROBKY SI MUSÍTE PŘEČÍST TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY A SOUHLASIT S TÍM, ŽE JE BUDETE DODRŽOVAT.

VAŠI POZORNOST SI ZASLOUŽÍ ZEJMÉNA USTANOVENÍ ODDÍLU 13 (PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST). POKUD  S TĚMITO PODMÍNKAMI PRODEJE NESOUHLASÍTE, NESMÍTE POKRAČOVAT V NÁKUPU ŽÁDNÝCH VÝROBKŮ UVEDENÝCH NA WEBOVÉM SERVERU PANDORA.

 

2. Váš účet

 

Pokud si vytvoříte účet (osobní identifikace uživatele nebo uživatelské jméno) na webových stránkách Pandora, jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého uživatelského jména a hesla a za omezení přístupu k vašemu heslu.


Vytvořením účtu vyjadřujete svůj souhlas s tím, že přijímáte odpovědnost za všechny aktivity a nákupy, ke kterým dojde na základě vašeho účtu, ledaže by tyto činnosti nebo nákupy prováděla neoprávněná třetí strana, která získala přístup k vašemu účtu z jiného důvodu než z důvodu vaší nedbalosti.


Pandora neručí za to, že webové stránky Pandora nebo váš účet budou bezchybné nebo zabezpečené před chybami nebo viry. Odpovídáte za vlastní informační technologie a zabezpečení a měli byste používat vlastní antivirový software. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení účtu nebo platebních údajů, ihned nám to sdělte. Pokud se obáváme o bezpečnost vašeho účtu, můžeme zablokovat přístup a používání.

 

3. Zadání objednávky


Chcete-li zakoupit výrobky, musíte:

• přečíst si tyto obchodní podmínky a přijmout je;
• uvést své jméno a adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, údaje o platbě a další požadované informace;
 • poskytnout vhodnou dodací adresu v České republice (další podrobnosti viz níže);
• být svéprávný, tj. způsobilý k uzavírání kupních smluv; a
• být vlastníkem nebo oprávněným držitelem platné debetní/kreditní karty, dárkové karty nebo účtu Apple Pay (viz část 6 (platba) s informacemi o platebních metodách přijatých na webových stránkách Pandora).

Webové stránky Pandora jsou určeny pouze pro spotřebitele, kteří požadují dodání na doručovací adresu v České republice.

Objednávku můžete zadat kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ a pokračovat na stránku pokladny. Prezentace výrobku/ů na webových stránkách společnosti Pandora nepředstavuje nabídku prodeje výrobků podle § 1732 odst. 2 českého zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“). Souhlasíte s tím, že vaše objednávka/y je/jsou nabídkou k zakoupení výrobku/ů uvedeného/ných ve vaší objednávce podle těchto obchodních podmínek.

Na stránce pokladny budete mít možnost zkontrolovat svou/é objednávku/y, přečíst si a přijmout tyto obchodní podmínky, zkontrolovat celkovou cenu vaší/ich objednávky/vek a zadané informace, a opravit všechny chyby předtím, než potvrdíte svou/é objednávku/y.
Před odesláním objednávky musíte zkontrolovat a ujistit se, že je vaše doručovací adresa správná, protože možná nebude možné změnit vaši adresu před odesláním objednávky. Bližší informace k tomuto tématu najdete níže v oddíl 4 (Zpracování objednávky).

Webové stránky Pandora v současné době zasílají objednané výrobky na všechny adresy v rámci České republiky (kromě hotelů, hostelů, věznic a P.O. Boxů).

 

Objednávku, resp. nabídku na uzavření kupní smlouvy, odešlete kliknutím na tlačítko „Závazná objednávka“, čímž se zavazujete k platbě za výrobek/ky. Údaje uvedené v objednávce považuje Pandora za správné.
 

4. Zpracování objednávky a vytvoření smlouvy

 

Jakmile odešlete svou/é objednávku/y prostřednictvím webových stránek Pandora, Pandora vám zašle e-mail s potvrzením přijetí vaší/ich objednávky/ek (dále jen „Potvrzení přijetí objednávky“) a s uvedením podrobností o objednaném/ých výrobku/cích.

 

Pandora nemusí vždy přijmout vaši objednávku a Pandora se může rozhodnout, že vaši objednávku nepřijme na základě vlastního uvážení. Například (bez omezení) může dojít k chybám v cenách, nedostatečným zásobám, neobvyklým objednávkám nebo objednávkám, které společnost Pandora podezírá, že nejsou podány v dobré víře. Mohou se také vyskytnout neočekávané události mimo naši kontrolu, což znamená, že nejsme schopni splnit vaši objednávku.

 

Pokud vaše objednávka nebude přijata, Pandora vás bude informovat e-mailem a pokud již byla zaplacena jakákoli platba, budou vám v plné výši proplaceny všechny částky zaplacené společnosti Pandora za tuto objednávku.

 

Po obdržení vaší/ich objednávky/vek Pandora zkontroluje, zda je/jsou příslušný/é výrobek/ky skladem. Kupní smlouva mezi vámi a společností Pandora, která se bude řídit těmito obchodními podmínkami, bude vytvořena pouze tehdy, když vám e-maily od společnosti Pandora potvrdí, že všechny objednané výrobky nebo jejich části jsou stále dostupné a byly odeslány („Potvrzení o odeslání“).

 

Kupní smlouva se uzavře po odeslání Potvrzení o odeslání společností Pandora na e-mailovou adresu, která je součástí vaší objednávky. Pokud jste neobdrželi Potvrzení o odeslání do 72 hodin od zadání objednávky, kontaktujte prosím tým péče o zákazníky společnosti Pandora.

 

Kupní smlouva je uzavřená pouze pro  výrobky, jejichž odeslání bylo potvrzeno v Potvrzení o odeslání. Společnost Pandora není povinna dodávat žádné další výrobky, které mohou být součástí vaší objednávky, dokud nebude odeslání těchto výrobků potvrzeno samostatným Potvrzením o odeslání.

 

V Potvrzení přijetí objednávky obdržíte kopii těchto obchodních podmínek. Doporučujeme vám však, abyste si stáhli, uložili a/nebo vytiskli kopii Potvrzení přijetí objednávky a těchto obchodních podmínek.

 

Pokud chcete změnit nebo zrušit svou objednávku, než obdržíte Potvrzení o odeslání, musíte se co nejdříve obrátit na tým péče o zákazníky Pandora pomocí jedné z metod uvedených v části 15 (Kontaktní údaje) nebo jinak uvedených v Potvrzení přijetí objednávky. Vzhledem k rychlosti zpracování objednávek nemusí být možné objednávku změnit nebo zrušit nebo zabránit odeslání výrobků. Pokud společnost Pandora nemůže změnit nebo zrušit vaši objednávku a výrobky jsou vám zaslány, máte možnost buď odmítnout přijetí dodávky, v kterémžto případě se výrobky vrátí společnosti Pandora, nebo přijmout dodávku a potom vrátit výrobky společnosti Pandora v souladu s částí 12 (Vrácení výrobků a peněz).

 

Jakmile obdržíte Potvrzení o odeslání, bude již příliš pozdě na to, abyste zabránili tomu, aby vám byly výrobky odeslány. Pokud byste po tomto okamžiku chtěli svou objednávku zrušit, přečtěte si prosím část 12 (Vrácení výrobků a peněz) níže.

 

5. Ceny, doprava a manipulace, poplatky a daně

 

Kupní cena účtovaná za výrobek bude cena platná v době zadávání objednávky a bude stanovena v Potvrzení přijetí objednávky a v Potvrzení o odeslání. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč).

V případě cenové chyby, ať už na webové stránce Pandora nebo v Potvrzení přijetí objednávky nebo jinak, souhlasíte, že společnost Pandora má právo tuto chybu opravit a účtovat správnou cenu nebo zrušit objednávku. Pokud je skutečná cena vyšší než částka uvedená na vašem Potvrzení přijetí objednávky, Pandora vás upozorní na správnou cenu a nabídne vám možnost pokračovat v objednávce nebo ji zrušit. Pokud vás nemůžeme kontaktovat nebo od vás neobdržíme odpověď, vaše objednávka bude zrušena a všechny částky, které jste za výrobky zaplatili společnosti Pandora, budou vráceny. Pokud nechcete pokračovat ve své objednávce, vaším jediným opravným prostředkem v případě takové cenové chyby je zrušit objednávku.

 

Berete na vědomí, že i když vám společnost Pandora poslala Potvrzení o odeslání, pokud je cenová chyba zřejmá a mohla by být vámi přijata jako chyba, společnost Pandora nebude mít žádnou povinnost poskytnout vám příslušný výrobek/výrobky za nesprávnou cenu.

 

Uvedené ceny výrobků zahrnují DPH a/nebo jiné platné daně a poplatky, ale nezahrnují náklady za dopravu a manipulaci. Před dokončením objednávky se na obrazovce jasně zobrazí samostatné náklady za přepravu a manipulaci (a související daň z přidané hodnoty nebo jiné daně a poplatky) a budou potvrzeny v Potvrzení přijetí objednávky.

 

Ceny za výrobky a za dopravu a manipulaci se mohou kdykoli změnit, ale změny se běžně netýkají objednávek, u kterých jsme vám již zaslali Potvrzení o odeslání (vyjma v případě výskytu odchylky ceny, jak je popsáno výše).

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy; při prodlení s úhradou kupní ceny je společnost Pandora oprávněna od příslušné kupní smlouvy odstoupit. Váš závazek uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti Pandora.

Společnost Pandora vám vystaví ohledně platby provedené na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Společnost Pandora je plátcem daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Daňový doklad – fakturu vám vystaví společnost Pandora až po uhrazení kupní ceny výrobku/ů (nebo jeho části v případě zálohy). Společnost Pandora je oprávněna zaslat daňový doklad – fakturu ve fyzické podobě společně se zásilkou či v elektronické podobě na sdělenou elektronickou adresu.

 

6. Platba

 

Platba bude provedena jedním ze způsobů, které jste zvolili během procesu placení (např. VISA, MasterCard).

 

Schválené typy kreditních a debetních karet jsou uvedeny u pokladny na webových stránkách Pandora. V případě, že společnost Pandora neobdrží příslušné oprávnění od vaší karty nebo poskytovatele platebních služeb, vyhrazuje si společnost Pandora právo odmítnout vaši objednávku.

 

U většiny platebních metod bude platba za vaši objednávku včetně všech příslušných daní, dopravy a dalších poplatků převzata z příslušné karty nebo platební služby, jakmile vám společnost Pandora odešle Potvrzení o odeslání.

 

7. Doručení

 

Pro standardní doručení je třeba počítat s lhůtou od 2 do 5 dnů (s výjimkou víkendů a státních svátků). Dodací lhůta je určena při zadávání objednávky a může se lišit v závislosti na různých faktorech, jako je dostupnost produktů, doba prodeje, propagační kampaně. Společnost Pandora si vyhrazuje právo nahradit zvoleného přepravce za jiného přepravce za stejné nebo nižší náklady na doručení vaší objednávky. Výše popsané možnosti doručení jsou jediné možnosti dopravy, které jsou k dispozici v rámci prodeje na webových stránkách společnosti Pandora. Společnost Pandora není schopna přijmout žádné zvláštní požadavky na doručení, které jsou mimo rozsah těchto dvou možností.

 

Pokud společnost Pandora nemůže doručit vaši objednávku ve lhůtě stanovené v Potvrzení o odeslání, společnost Pandora vás na to co nejdříve upozorní. V takovém případě můžete svou objednávku zrušit a společnost Pandora vám vrátí celou uhrazenou částku. Pokud se rozhodnete svou objednávku nerušit, společnost Pandora se bude snažit doručit vaši objednávku v přiměřené lhůtě.

 

Pokud doručení bezdůvodně odložíte, jakmile vás společnost Pandora informuje, že dopravce se vám pokusil doručit objednané výrobky, nebo pokud jste společnosti Pandora poskytli nesprávnou dodací adresu, která vede k neúspěšnému doručení, bude zásilka k doručení vrácena společnosti Pandora, vaše objednávka bude zrušena a bude vám uhrazena celá částka.

 

8. Události mimo kontrolu společnosti Pandora

 

Společnost Pandora nenese odpovědnost za zpoždění nebo neprovedení, pokud zpoždění nebo neprovedení je způsobeno jakýmkoli jednáním, událostí, neprovedením, opomenutím, nehodou nebo okolnostmi, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, mimo jiné:

 

• občanskoprávní nepokoje, invaze, teroristický útok nebo hrozba teroristického útoku, válka (ať už deklarovaná či nikoli) nebo hrozba či příprava na válku;
• stávky nebo výluky (nebo jiné protestní akce);
• národní nebo místní nouzové stavy;
• přerušení nebo selhání komunikačních nebo přepravních zařízení;
• výpadky proudu nebo zařízení;
• neplnění dodavateli nebo subdodavateli (jinými než společnostmi ve stejné skupině společností jako Pandora A/S);
• zemětřesení, požár, výbuch, bouře, záplavy, sesuv půdy, epidemie nebo jiná přírodní katastrofa;
• nemožnost použití železnic, lodí, letadel, motorové dopravy nebo jiných dopravních prostředků veřejné nebo soukromé dopravy;
• jednání, vyhlášky, legislativa, předpisy nebo nařízení jakékoli vlády.

 

Za takových okolností vás společnost Pandora upozorní a podnikne přiměřené kroky, aby minimalizovala jakékoli zpoždění. Doba plnění závazků společnosti Pandora se považuje za prodlouženou po dobu, po kterou pokračuje kterákoli z výše uvedených možností. Pokud společnost Pandora nemůže splnit vaši objednávku z důvodu okolností, které jsou mimo její kontrolu, nebo pokud dojde k výraznému zpoždění v doručování objednávky, můžete objednávku zrušit a získat zpět celou částku.

VÝŠE UVEDENÉ NEOMEZUJE ŽÁDNÁ VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝM PRÁVNÍM PŘEDPISEM.

 

9. Dostupnost výrobku

 

Společnost Pandora vynakládá přiměřené úsilí k zajištění dostupnosti výrobků, které si objednáváte na webových stránkách Pandora. Výrobky jsou k dispozici ke koupi v limitovaném množství a jsou k dispozici pouze do vyprodání zásob.

 

10. Kompatibilita, informace o výrobku

 

Při zadávání objednávky prosím buďte opatrní, abyste se ujistili, že zakoupené výrobky jsou kompatibilní s určeným použitím. Při kontrole kompatibility prosím použijte jako poslední referenční bod webové stránky Pandora. V případě rozdílu mezi obsahem webových stránek Pandora a jakýmikoli jinými webovými stránkami (nebo jakýmkoliv jiným zdrojem informací) bude kompatibilita výrobků, jak je uvedeno na webových stránkách Pandora v době nákupu, považována za prioritní.

 

Obrázky na webových stránkách společnosti Pandora se mohou lišit v závislosti na kvalitě zobrazení na vašem zařízení. I když je vynaloženo maximální úsilí na reprodukci snímků výrobků co nejpřesnějším způsobem, tyto obrázky slouží pouze k ilustrativním účelům a vaše výrobky se mohou od těchto obrázků lišit, například v barvě, velikosti, vzoru a struktuře. Balení výrobků se může lišit od obrázků na webových stránkách Pandora.

 

Pokud výrobky, které jste obdrželi, neodpovídají těm, které jste si objednali, nebo pokud je vaše dodávka neúplná nebo poškozená při přepravě, obraťte se bezodkladně na tým péče o zákazníky Pandora, buď e-mailem nebo telefonicky.

 

11. Název výrobku

 

Vlastníkem výrobků se stáváte pouze v případě, že společnost Pandora obdrží plnou platbu v celkové hodnotě v souvislosti s vaší objednávkou, včetně všech daní, dopravy a dalších poplatků. Nebezpečí škody na výrobcích h na vás přechází převzetím výrobků.12. Vrácení výrobků a peněz

 

Právo na odstoupení od kupní smlouvy – občanský zákoník

V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte jako spotřebitel zákonné právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a vrátit jakékoli výrobky zakoupené prostřednictvím webových stránek Pandora do 14 dnů ode dne převzetí výrobku/ů. Pokud chcete od kupní smlouvy odstoupit, můžete využít bezplatný Postup vrácení výrobků na webových stránkách Pandora nebo můžete od kupní smlouvy odstoupit oznámením týmu péče o zákazníky Pandora buď prostřednictvím e-mailu ([email protected]nebo běžnou poštou na PANDORA Karlovy Vary, Stará louka 336/46, Karlovy Vary, 360 01. Rovněž můžete použít tento Vzorový  formulář k odstoupení od smlouvy (a pokud tak učiníte, společnost Pandora potvrdí jeho přijetí e-mailem). Odstoupení od kupní smlouvy musíte odeslat společnosti Pandora v písemné formě ve lhůtě 14 dnů od převzetí výrobku/ů. Následně můžete výrobek jednoduše vrátit společnosti Pandora PANDORA Karlovy Vary, Stará louka 336/46, Karlovy Vary, 360 01 v průběhu 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Když vracíte zakoupené výrobky společnosti Pandora, uveďte prosím své jméno, e-mailovou adresu, číslo objednávky a datum objednávky, aby mohla společnost Pandora rychle identifikovat vaši objednávku.

 

Pokud od kupní smlouvy odstoupíte v rámci svého zákonného práva dle občanského zákoníku, společnost Pandora vám vrátí plnou cenu, kterou jste za výrobek zaplatili (včetně všech DPH a/nebo jiných daní), spolu s náklady na dopravu, které jste zaplatili, ačkoliv, pokud jste zvolili jiný, než nejlevnější způsob dodání výrobku/ů, který společnost Pandora nabízí, společnost Pandora by vám měla vrátit náklady na dodání výrobku/ů pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání výrobku/ů.

 

Jakmile společnost Pandora obdrží a ověří váš vrácený výrobek/ky, zašle vám e-mail, kterým potvrdí jejich obdržení. Veškeré uhrazené částky vám budou vráceny co nejdříve a v každém případě do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, společnost Pandora vám není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než výrobky vrátíte nebo prokážete, že jste výrobky odeslali zpět společnosti Pandora. Pokud vám výrobek nebyl zaslán, vrátíme vám peníze do 14 dnů od okamžiku, kdy společnost Pandora informujete o vašem rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy. Pandora vám vrátí peníze stejným způsobem, jaký jste použili při platbě.

 

Společnost Pandora má ze zákona právo snížit výši vrácené částky, a to tak, že se v ní odrazí snížení hodnoty výrobku, pokud jste se s výrobkem zacházeli jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, a snížení vzniklo v důsledku takového nakládání. Pokud společnost Pandora vrátí zaplacenou cenu dříve, než bude mít příležitost zkontrolovat výrobek, a později zjistí, že jste s ním zacházeli nepřijatelným způsobem nebo jej poškodili, musíte zaplatit společnosti Pandora příslušnou částku.

 

Vrácení výrobků na webových stránkách Pandora v dodatečné lhůtě

Kromě uplatnění vašich zákonných práv podle občanského zákoníku můžete z jakéhokoli důvodu, pokud nejste zcela spokojeni se svým nákupem na webových stránkách Pandora, vrátit neprodejné výrobky zakoupené na webových stránkách Pandora do 30 dnů ode dne převzetí výrobku/ů. Chcete-li tak učinit, musíte postupovat podle stanoveného postupu pro vrácení výrobků v dodatečné lhůtě.

 

Jakmile společnost Pandora obdrží a ověří všechny vrácené výrobky, zašle vám e-mail, kterým potvrdí jejich obdržení. Vrácení peněz bude zpracováno do 14 (čtrnácti) dnů od odeslání e-mailu společnosti Pandora, abychom vám potvrdili přijetí a ověření vašeho vráceného výrobku.

Jakýkoli výrobek vrácený na webových stránkách Pandora v rámci dodatečné lhůty musí být v novém, nenošeném a prodejném stavu a společnost Pandora si vyhrazuje právo odmítnout vrácení peněz, pokud je výrobek vrácen poškozený nebo vykazuje známky použití nebo opotřebení.

 

Vezměte prosím na vědomí, že tato dodatečná lhůta pro vrácení výrobků se nevztahuje na prodej výrobků nebo jakýchkoli vyloučených výrobků. To neovlivňuje vaše zákonná spotřebitelská práva, včetně práva na odstoupení od kupní smlouvy a práva z vadného plnění podle občanského zákoníku.

 

Vánoční rozšířené vratky při vracení a výměně výrobků
 

Během vánočního období lze veškeré výrobky zakoupené od 20. listopadu příslušného roku vrátit  do 24. ledna následujícího roku včetně. Tím se nahrazuje standardní pravidlo pro vrácení výrobků v dodatečné lhůtě do 30 dnů. Outletové prodejny nejsou zahrnuty, v jejich případě platí standardní zásady pro vracení výrobků z outletu.

Výprodejové/zlevněné výrobky zakoupené on-line na webových stránkách Pandora lze vrátit do 14 dnů od data jejich převzetí.

  

Vyloučené výrobky
 

Webové stránky Pandora nepřijímají vrácení nebo výměnu pro: (i) dárkové karty Pandora nebo elektronické dárkové karty; (ii) výrobky zakoupené v jakémkoliv obchodě Pandora, obchodě Pandora provozovaném autorizovaným prodejcem, outletovém obchodě Pandora, v prodejnách, které neprodávají výhradně výrobky Pandora, nebo; (iii) jakékoli výrobky zhotovené na zakázku nebo na míru. Vaše spotřebitelská zákonná práva, včetně práva na odstoupení od kupní smlouvy podle občanského zákoníku, tím nejsou dotčena.

Výjimky

 

Pokud výrobek nevrátíte (nebo pokud společnosti Pandora výrobek zaslaný v rámci dodatečné lhůty pro vrácení výrobků zakoupených na webových stránkách Pandora nedorazí a nemůžete předložit doklad odeslání zásilky), společnost Pandora si vyhrazuje právo odmítnout vrácení peněz.

 

Akce

 

Pokud se účastníte propagační akce společnosti Pandora, pro tuto akci platí další podmínky. Další informace naleznete v našich Často kladených otázkách ohledně akce.

 

 

13. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Práva a povinnosti vás a společnosti Pandora ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u výrobku v době 24 měsíců od převzetí výrobku, není-li sjednáno jinak. Společnost Pandora vám odpovídá, že výrobek při převzetí nemá vady. Společnost Pandora vám zejména odpovídá, že v době, kdy jste výrobek převzali (i) má výrobek vlastnosti, které jsme si ujednaly nebo které společnost Pandora nebo výrobce popsal nebo které jste očekávali s ohledem na povahu výrobku, (ii) se výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití společnost Pandora uvádí nebo ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá a (iii) výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha výrobku nebo vady vylučuje.

V případě, že kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal výrobku určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

V případě, že výrobek neodpovídá výše uvedeným požadavkům, máte právo na dodání nového výrobku bez vad, pokud to není vzhledem k povaze výrobku nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového výrobku, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového výrobku bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Na přiměřenou slevu máte právo i v případě, kdy vám společnost Pandora nemůže dodat nový výrobek bez vad, vyměnit jeho součást nebo výrobek opravit, jakož i v případě, že společnost Pandora nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

V případě uznání výrobní nebo materiálové vady výrobku bude tento výrobek bezplatně opraven nebo společnost Pandora zajistí dodání nového výrobku bez vad.

Výluky z odpovědnosti společnosti Pandora za vadné plnění a ze záruky za jakost

Ustanovení uvedená v těchto obchodních podmínkách se nepoužijí u výrobku (i) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; (iii) jde-li o výrobek použitý a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které měl výrobek při vašem převzetí; (iv) kde jste vadu způsobili sami a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny společnosti Pandora a výrobce či jiným vašim zásahem nebo mechanickým poškozením nebo (v) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv společnosti Pandora.

Berete na vědomí, že pokud je výrobek dodán zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, jste povinni zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, máte právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Průběh reklamace

Jste povinni vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měli možnost výrobek prohlédnout a mohli vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě vám nemusí být právo z vadného plnění či záruky za jakost přiznáno. Jste zejména povinní před podpisem dodacího listu výrobek řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady.

Máte právo uplatnit reklamaci u společnosti Pandora, a to v kterékoliv její provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků, případně i v jejím sídle. Má právo uplatnit reklamaci i prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách Pandora, což je preferovaná varianta. Jste povinni prokázat, že vám náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

Společnost Pandora nebo jí pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Společnost Pandora je povinna vám vydat písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým budete informován o jejím vyřízení; později je společnost Pandora povinna vám vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se společností Pandora nedohodnete v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.

14. Oddělitelnost

 

Bude-li kterékoli ustanovení těchto obchodních podmínek považováno za neplatné, neúčinné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné (odstraněné) od těchto obchodních podmínek, kdy namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje, a toto nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

15. Kontaktní údaje

 

Tým péče o zákazníky společnosti Pandora vám pomůže s jakýmikoli dotazy nebo stížnostmi souvisejícími s objednávkou na webových stránkách Pandora. Tým péče o zákazníky Pandora můžete kontaktovat následujícími způsoby:


• prostřednictvím e-mailu [email protected]
• písemně do PANDORA Karlovy Vary, Stará louka 336/46, Karlovy Vary, 360 01

16. Převod práv a povinností na jinou osobu nebo společnost

 

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro vás i pro společnost Pandora. Budou také závazné pro všechny osoby nebo společnosti, na které může společnost Pandora převést svá práva a povinnosti.

 

Nesmíte převádět svou smlouvu se společností Pandora, ani žádná vaše práva nebo povinnosti, které v rámci ní vzniknou, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Pandora.

 

Pandora může smlouvu s vámi převést, nebo kdykoli převést jakákoli práva nebo povinnosti společnosti Pandora, které v rámci ní vzniknou. Pokud máte nevyřízenou objednávku u společnosti Pandora v době takového převodu, budete kontaktováni a můžete svou nevyřízenou objednávku zrušit.

 

17. Práva třetích stran

 

Žádná třetí osoba, která není smluvní stranou kupní smlouvy mezi vámi a společností Pandora, není oprávněna prosazovat žádné z podmínek této kupní smlouvy; společnost Pandora A/S je nicméně oprávněna prosazovat některé její zájmy vyplývající z těch obchodních podmínek, neboť je vlastníkem a provozovatelem webových stránek Pandora.

 

18. Práva duševního vlastnictví

 

Obsah webových stránek Pandora včetně veškerého designu výrobků, autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, které obsahuje, včetně názvu Pandora, je výhradním vlastnictvím společnosti Pandora nebo jejích poskytovatelů licencí.

 

19. Ochrana údajů

 

Společnost Pandora chrání soukromí uživatelů a jejich osobní údaje. Veškeré osobní údaje shromažďované a zpracovávané společností Pandora se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti Pandora. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů společnosti Pandora, abyste se dozvěděli další informace o tom, jak společnost Pandora zpracovává osobní údaje získané od uživatelů webových stránek Pandora.

 

20. Zřeknutí se práv

 

Pokud společnost Pandora neuplatní kdykoli právo trvat na tom, abyste dodržovali své povinnosti podle těchto obchodních podmínek, nebo pokud společnost Pandora neuplatní žádné ze svých práv podle těchto obchodních podmínek, nepředstavuje to zřeknutí se těchto práv a neznamená, že můžete ignorovat své povinnosti. Pandora stále může požadovat, abyste se jimi řídili i později.

 

21. Úplná dohoda

 

Tyto obchodní podmínky a jakýkoli dokument, na který jsme v nich odkazovali (včetně hypertextového odkazu), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi společností Pandora a vámi a mají přednost před jakoukoli jinou předchozí dohodou nebo prohlášením učiněným vámi ústně či písemně.

Berete na vědomí, že při uzavírání smluv se společností Pandora jste se nespoléhali na žádné prohlášení nebo příslib poskytnutý společností Pandora nebo kýmkoli jiným, než jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách.

 

22. Rozhodné právo a soudní příslušnost

 

Tyto obchodní podmínky a váš nákup výrobků od společnosti Pandora prostřednictvím webových stránek Pandora se budou řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

Veškeré spory nebo nároky vyplývající z těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi nebo váš nákup výrobků od společnosti Pandora (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) budou podléhat nevýhradní jurisdikci českých soudů.

Jste-li spotřebitelem, máte právo podat stížnost na spotřebitelské spory vyplývající ze smlouvy podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Orgán oprávněný k mimosoudnímu řešení sporu z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Další informace naleznete na webových stránkách www.coi.cz.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).