ÚPLNÁ PRAVIDLA FACEBOOKOVÝCH SOUTĚŽÍ

(Dále jen "pravidla")

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na Facebook profilu „Pandora CZ“ (dále jen "soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Vyhlašovatel soutěže

  1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost Pandora Jewelry CR, s.r.o., se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen "vyhlašovatel").

  2. Organizátorem soutěže je společnost společnost LCG New Media, s. r. o., se sídlem Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, 186 00, IČO: 05950660, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Praha, spis. zn. C 273595 (dále jen „organizátor“).

 1. Místo konání a doba trvání soutěže

  1. Soutěže se uskuteční na území České republiky (dále jen "místo konání soutěže"), výhradně prostřednictvím sítě internet, a to v průběhu roku 2023 (dále jen "doba konání soutěže").

 1. Účast v soutěži

  1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba - spotřebitel (dále jen „zájemce“); osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit výhradně se souhlasem svého zákonného zástupce (organizátor je oprávněn tuto skutečnost ověřit a požadovat i písemné prohlášení zákonného zástupce, že byl souhlas poskytnut). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě, která se v době trvání soutěže do soutěže platně zaregistruje, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).

  1. Podmínkou účasti v soutěži je autentický osobní profil zájemce na sociální síti Facebook splňující podmínky sociální sítě Facebook a plnění veškerých pravidel použití́ sociální sítě Facebook zájemcem, resp. soutěžícím, po celou dobu trvání soutěže. Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Facebook, který musí být funkční od okamžiku zapojení se soutěžícího do soutěže až do vypořádání výher.

  1. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a výhra se nepředá. Výhra v takovém případě propadá vyhlašovateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, vč. jejího udělení náhradnímu výherci.

 1. Průběh soutěže

  1. Účastník se do soutěže zapojí tak, že se v době konání soutěže:

 1. přihlásí do svého profilu na sociální síti Facebook, navštíví facebookovou stránku PANDORA CZ (https://www.facebook.com/PandoraCzechRepublic) (dále také jako „Facebook soutěžní stránka“), stane se fanouškem této Facebook soutěžní stránky a vloží do komentáře pod soutěžní post, resp. příspěvek vyzývající k zapojení do této soutěže umístěný na Facebook soutěžní stránce, svou odpověď na tam položenou soutěžní otázku (dále jen "Facebook soutěžní komentář").

  1. Přesné podmínky a náležitosti Facebook soutěžního komentáře, (dále jen „soutěžní komentář“) budou stanoveny v soutěžním postu vyzývajícím k zapojení do soutěže. 

  1. Přidáním soutěžního komentáře na sociální síť Facebook potvrzuje zájemce znalost a souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat a zároveň potvrzuje, že splňuje podmínky pro zapojení do soutěže. Zájemce je zařazen do soutěže a stává se soutěžícím okamžikem úspěšného nahrání soutěžního komentáře splňujícího veškeré podmínky soutěže na Facebook zejména dle odst. 4.1. a 4.2. (dále jen „registrace“).

  1. Účastník se zveřejněním soutěžního komentáře na sociální síti Facebook zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti organizátora či vyhlašovatele prokázat: písemným čestným prohlášením, že soutěžní komentář jím zařazený do soutěže pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jeho užití všemi způsoby v neomezeném rozsahu; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob zachycených v soutěžním komentáři účastníkem, že tyto osoby souhlasí se zachycením své osoby v tomto soutěžním komentáři, se zařazením soutěžního komentáře do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním soutěžního komentáře v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. V případě, že účastník toto nesplní, je vyhlašovatel, příp. organizátor s předchozím souhlasem vyhlašovatele, oprávněn účastníka a jeho soutěžní komentář bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže.

  1. Do soutěže nebudou zařazené soutěžní komentáře neobsahující všechny povinné náležitosti, nahrané do soutěže mimo dobu konání soutěže, nebo soutěžní komentáře vytvořené na základě jednání proti pravidlům soutěže, a ani soutěžní komentáře, které budou svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či pravidly sociální sítě Facebook. Soutěžní komentáře vytvořené v rozporu s těmito pravidly či soutěžní komentáře těmto pravidlům odporující jakýmkoliv způsobem budou organizátorem ze soutěže vyřazeny bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.

  1. Zájemce se může soutěže zúčastnit pouze s jedním soutěžním komentářem v rámci jedné sociální sítě (tzn. soutěžící, se může zapojit do soutěže pouze s jedním soutěžním komentářem na sociální síti Facebook). K opakovaným účastem nebude přihlíženo. Každý jednotlivý soutěžící však může získat pouze 1 výhru v soutěži.

  1. Určení výherců:

Po skončení soutěže porota složená ze zástupců organizátora vyhodnotí všechny do soutěže platně registrované soutěžní komentáře na Facebooku a zvolí vítězné soutěžní komentáře. Kritériem rozhodování poroty bude zejm.: dodržení podmínek soutěže, originalita v uchopení tématu a kreativita, a dále (jako doplňkové kritérium) kvalita zpracování soutěžního komentáře.

 1. Výhry, určení výherců, podmínky získání výhry

  1. Vyhlašovatel uvede v příspěvku dané soutěže na uvedené stránce informaci o počtu výher a obsahu. Zároveň bude uvedeno kolik výherců bude vybráno.

  1. Každý jednotlivý výherce získá 1 výhru v soutěži (pokud nebude uvedeno v příspěvku jinak).

  1. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru kromě té, která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti nebo výměnou za zboží. Výhry budou odeslány výhercům po skončení soutěže v co nejkratším možném čase (tj. 30 dní od určení výherců).

  1. Sleva 99,99 % bude k dispozici při nákupu do 2 500 Kč.

 1. Pokud částka nákupu překročí stanovený limit, částka slevy bude 2 500 Kč - zbytek uhradí zákazník.

  1. Do 15. 6. 2023 budou tři výherci soutěže moci uskutečnit nákup se speciálním slevovým kódem.

  2. Speciální nabídka zahrnuje všechny produkty PANDORA kromě položek ze 14k zlata a kolekce Disney 100.

  3. Speciální nabídka se nesmí kombinovat s jinými slevami nebo speciálními nabídkami.

  4. Sleva se může použít jen jednou.

 1. Kontaktování výherců

  1. Pokud není uvedeno jinak, budou jména účastníků, jejichž soutěžní komentáře byly vybrány odbornou porotou jako vítězné, oznámena na facebookovém profilu https://www.facebook.com/PandoraCzechRepublic do 4 pracovních dnů od určení výherců. Zároveň bude účastníkům, jejichž soutěžní komentáře byly vybrány odbornou porotou jako vítězné, odeslána informační zpráva prostřednictvím soukromé zprávy (dále také jako „výherní zpráva“).

  1. Účastník, který obdrží výherní zprávu, je povinen do 4 dnů od odeslání výherní zprávy organizátorem soutěže zaslat organizátorovi své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, věk, mobilní telefonní kontakt a e-mail), popř. bude-li účastník mladší 18 let, rovněž i důkaz o udělení souhlasu k účasti v soutěži zákonným zástupcem, a to prostřednictvím odpovědi na výherní zprávu organizátora. Pokud účastník nedodá kontaktní údaje (popř. důkaz o udělení souhlasu) ve stanovené lhůtě, popř. je dodá nekompletní, nestane se výhercem v soutěži a výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele.

  1. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím poskytovatele zásilkových služeb na adresu stanovenou výhercem na území České republiky, nedohodnou-li se výherce a organizátor soutěže jinak.

  1. V případě, že se bez zavinění vyhlašovatele nepodaří výhru výherci doručit, výhra se nepředá a propadá ve prospěch vyhlašovatele. V takovém případě si vyhlašovatel vyhrazuje právo vybrat nového výherce nebo výhru vůbec neudělit.

 1. Obecná ustanovení

  1. Účastí v soutěži vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

  1. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní komentáře zaslané do soutěže mimo dobu konání soutěže.

  1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Vyhlašovatel si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv během trvání soutěže pozměnit její pravidla nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodu. Změna pravidel soutěže bude vyhlášena na facebookovém profilu https://www.facebook.com/PandoraCzechRepublic. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

  1. Vyhlašovatel, popř. organizátor se souhlasem vyhlašovatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

  1. Vyhlašovatel soutěže ani organizátor neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry, která byla výherci zaslána poštou či jiným způsobem. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zahájí vyhlašovatel na písemnou žádost výherce se zasílatelem reklamační řízení.

  1. Vyhlašovatel a ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika, závazky a případná porušení práv třetích osob související s účastí soutěžícího v soutěži či s používáním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce momentem předání výhry poskytovateli zásilkových služeb pro doručení výherci. Výhru nelze reklamovat.

  1. Tato soutěž není nijak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je obeznámen s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže, resp. organizátorovi, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže zároveň bere na vědomí a v plném rozsahu akceptuje, že elektronická sociální síť Facebook není zodpovědná za realizaci a organizaci soutěže. Jakékoliv dotazy, poznámky nebo podněty související se soutěží musí být adresovány organizátorovi, příp. vyhlašovateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook.

  1. Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli sociální sítě Facebook, resp. že takový provozovatel je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozen.

  1. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem těchto úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s těmito úplnými pravidly soutěže.

  1. Pokud výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit vyhlašovateli svůj daňový domicil do 5 dnů od odeslání výherní zprávy organizátorem výherci. Pokud tak neučiní, vyhlašovatel srazí a odvede daň 15 % z výhry (v případě, že není od daně osvobozena) v České republice. Výhry do 10.000,- Kč jsou osvobozeny od daně z příjmů.

  1. V případě jakékoliv pochybnosti o splnění podmínek soutěže, leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost a prokázat splnění podmínek výlučně na daném zájemci/účastníkovi.

 1. Ochrana osobních údajů

  1. S účastí v soutěži je spojeno zpracování osobních údajů.

  1. Správcem osobních údajů je společnost Pandora Jewelry CR, s.r.o., V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto vyhlašovatel.

  1. Poskytnutí osobních údajů účastníka je dobrovolné, ale jejich zpracování v rozsahu jméno a příjmení (přezdívka), které budou uvedeny na facebookovém profilu účastníka, a dále soutěžní komentář účastníka a další údaje dle těchto pravidel je nezbytné pro účely účasti v této soutěži. Právním titulem pro zpracování osobních údajů účastníka je plnění smluvního vztahu, který vzniká na základě splnění úkolu účastníkem dle zadání soutěže, což se považuje za nabídku na uzavření smlouvy o účasti v soutěži mezi zájemcem o zapojení do soutěže a vyhlašovatelem. Osobní údaje účastníka budou zpracovány pouze pro zajištění jeho účasti v soutěži a vyhodnocení výsledků soutěže.

  1. Pokud se účastník stane výhercem soutěže budou s cílem kontaktování výherce a předání výhry zpracovávány i jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, přezdívka, adresa, věk, telefonický kontakt, e-mail, případně důkaz o udělení souhlasu k účasti v soutěži zákonným zástupcem a další údaje dle těchto pravidel.

  1. Osobní údaje účastníka budou zpracovány automatizovaně v elektronické databázi prostředky výpočetní techniky.

  1. Správce pověřil zpracováním osobních údajů organizátora soutěže.

  1. Osobní údaje účastníka uvedené v bodě 8.3. budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže. Pokud se účastník soutěže stane výhercem, budou jeho osobní údaje podle bodu 8.4. zpracovávány v čase nezbytně nutném pro předání výhry, případné uveřejnění výherců, a po dobu nutnou pro splnění příslušných zákonných povinností např. zdanění výhry.

  1. Svou účastí v soutěži uděluje účastník vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, přezdívky, případně fotografie a všech jím poskytnutých materiálů v tištěných, případně elektronických médiích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem v souvislosti s uveřejněním výherců.

  1. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se ochrany osobních údajů a / nebo souhlasu účastníka, nebo pokud se účastník rozhodne uplatnit svá práva, může kontaktovat správce prostřednictvím následujících kontaktních údajů: LCG New Media, s. r. o., se sídlem Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, 186 00, e-mailová adresa: [email protected].

 1. Autorská práva a závěrečná ustanovení

  1. Nahráním soutěžního komentáře do soutěže (tzn. na sociální síť Facebook) soutěžící uděluje vyhlašovateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že vyhlašovatel je oprávněn soutěžní komentář využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální stránce vyhlašovatele v síti Facebook a v dalších komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům vyhlašovatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora.

  1. Vyhlašovatel není povinen tuto svou licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní komentáře pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním komentářem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním soutěžního komentáře do soutěže. Vyhlašovatel je oprávněn poskytnout sublicenci a dále tuto licenci postoupit třetím osobám, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící účastí v soutěži a nahráním soutěžního komentáře do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního komentáře uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti vyhlašovateli či organizátorovi nebo třetí osobě a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla vyhlašovateli nebo organizátorovi anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního komentáře do soutěže a udělením licence vyhlašovateli, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů.

  1. Každý účastník svojí registrací do soutěže zejména potvrzuje, že soutěžní komentář jím nahraný do soutěže je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o použití jakýchkoli autorských děl třetích osob. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím soutěžního komentáře dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zmíněných v soutěžním komentáři (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních komentářích, atd. Veškeré nutné souhlasy související s nahráním soutěžního komentáře do soutěže si musí účastník předem vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný.

  1. Účastník je povinen vyhlašovateli, resp. organizátorovi, uhradit jakoukoli škodu a odčinit jakoukoliv újmu v případě porušení těchto pravidel účastníkem a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.

 1.     Závěrečná ustanovení

  1. Zájemci nevzniká právní nárok na účast v soutěži, na výhru, výměnu výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry. Výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou, než je stanoveno těmito pravidly.

  1. Vyhlašovatel ani organizátor soutěže nejsou odpovědní za jakékoli škody či újmy, které účastníkům případně vznikly nebo vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním výher.

  1. Vyhlašovatel ani organizátor nejsou odpovědní za jakékoliv technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky.

  1.  Vyhlašovatel i organizátor si vyhrazují právo požadovat předložení dokladu prokazujícího totožnost účastníka a skutečnost, že je tento starší 18 let. Odmítnutím předložení dokladu prokazujícího jeho totožnost a věk, je účastník vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.

  1.  Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

  1. Vyhlašovatel, popř. organizátor po dohodě s vyhlašovatelem, si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit. Změna bude provedena vždy formou písemných číslovaných dodatků k těmto pravidlům zveřejněných na Facebook soutěžní stránce.

  1.  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

  1.  V případě pochybností ohledně splnění podmínek soutěže a těchto pravidel leží povinnost věrohodně prokázat jejich splnění na zájemci/soutěžícím.

  1.  Vyhlašovatel, resp. organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech a otázkách týkajících se této soutěže.

V Praze dne 2. 5. 2023